Goto English site
Gå til CE mærkning forside
Gå til indkøb
Gå til håndkøb
Gå til internationalt
Gå til nyheder
Gå til kontakt

Direktivliste

Opdateret Oktober 2018.

305/2011
2016/425
90/385/EØF
92/42/EØF
93/42/EØF
2014/68/EU
98/79/EF
2014/53/EU
2016/424
2000/14/EF
2006/42/EF
2009/48/EF
2009/125/EF
2016/426
2011/65/EF
2013/53/EU
2014/31/EU
2014/35/EU
2013/29/EU
2014/29/EU
2014/34/EU
2014/32/EU
2014/28/EU
2014/30/EU
2014/33/EU

Byggevarer (forordning)
Personlige værnemidler
Aktivt, implantabelt medicinsk udstyr
Nye varmtvandskedler
Medicinsk udstyr
Trykbærende udstyr
Medicinsk udstyr - in vitro
Radio og teleterminaludstyr
Tovbaneanlæg til personbefordring
Støjemission
Maskiner
Legetøj
ECO-design på energirelat. produkter
Gasapparater
ROHS
Fritidsfartøjer
Ikke-automatiske vægte
Lavspænding (elektrisk materiel)
Pyrotekniske artikler
Simple trykbeholdere
ATEX
Måleinstrumenter
Eksplosivstoffer til civilt brug
EMC
Elevatorer

Gå til CE mærkning forside
Gå til indkøb
Gå til håndbøger
Gå til international
Gå til Nyheder
Gå til kontakt